تبلیغات
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
هـــم ســـــــــــلـــــــــــولـــی
نــــه اهــــل دودم ...

نــــه مشــــروب میخورم ...

نــــه ولــــگردم ...

نـــــه اهــــل پارتــــی و مهمونیــــــم ...

نـــــه اهــــل رفیــــق بازیـــــم و نه دوست دختر دارم...

خدایــا هــــدفت از خلق من چــــی بوده دقیقــــا !؟

قــــراره بـــه پیامبــــری منـــصوب بشــــم!؟

نظر یادت نره ها!!!

ارسال در تاریخ یکشنبه 3 آذر 1392 توسط amir